Kunstplanten.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met zorg door een deskundige opgesteld. Hierdoor sluiten ze aan op de afspraken die wij met u willen maken om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan echter wel betekenen dat de tekst soms wat lastig te lezen is. We hebben voor ieder ‘artikel’ een korte inleiding geschreven om voor u duidelijk te maken welk onderwerp in dit artikel wordt geregeld. Mocht u toch nog vragen hebben over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op!

1. Partijen
Wie is wie? Laten we ons even voorstellen. Het is natuurlijk wel zo fijn als u weet met wie u zaken doet.

 1. Mekelenkamp of wij: wij zijn de vennootschap onder Firma Mekelenkamp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09054979, gevestigd te Ede aan de Hakselseweg 11 (6713 KT), wij handelen ook onder de naam Plantenman en zijn dus de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant of u: dat bent u of is uw organisatie. U bent namelijk de afnemer van aangeboden goederen van Mekelenkamp.
 3. Consument: u (de Klant) bent een Consument als u een natuurlijk persoon bent en niet handelt voor doeleinden die binnen een bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen
 4. Goed(eren): dit zijn de bloemstuk(ken) en toebehoren die wij leveren en dus het onderwerp zijn van onze overeenkomst .

2. Toepasselijkheid
Wanneer zijn er algemene voorwaarden van toepassing en welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

 1. Wij hebben deze algemene voorwaarden natuurlijk opgesteld om te gebruiken. Wij verklaren deze daarom van toepassing op elk aanbod (meestal in de vorm van een offerte) dat wij doen.
 2. Om bijvoorbeeld tegenstrijdigheden te voorkomen met onze algemene voorwaarden, zijn eventuele algemene (inkoop)voorwaarden die u heeft, niet van toepassing.
 3. Als wij voor het uitvoeren van de overeenkomst hulp inschakelen van anderen, dan mogen zij ook een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3. Aanbod en overeenkomst
Wat zijn de spelregels over het aanbod dat wij doen?

 1. Elk aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een offerte of een weergave op de website) dat wij doen kunnen wij totdat het door u aanvaard is, op ieder moment intrekken.
 2. Deze afspraak kent u ongetwijfeld van tv-reclames: elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. Dit betekent dat een overeenkomst pas daadwerkelijk tot stand komt als wij de bestelde Goederen ook op voorraad hebben.
 3. Alle prijzen die wij communiceren zijn – behalve als wij het anders aangeven – in Euro en exclusief btw en verzendkosten.
 4. Als wij in ons aanbod getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen vermelden of die blijken in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen, dan zijn dit slechts aanduidingen. Het kan zijn dat hetgeen wij leveren hiervan ietsjes afwijkt. Dit is dan geen tekortkoming van onze zijde.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen. Dit betekent dat een aanbod (bijvoorbeeld de prijs) kan zijn veranderd, als u later (nogmaals) de bestelling plaatst.

4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst door Mekelenkamp
Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Wij proberen uiteraard altijd om de aangegeven tijden/termijnen te halen, maar het kan gebeuren dat dit onverhoopt niet lukt. Deze termijn zijn daarom niet fataal, waardoor u ons altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gegund, alvorens u tot enige remedie (juridische gevolgactie) over kunt gaan.
 2. Als Goederen bij u op locatie worden bezorgd, dan dient u ervoor zorg te dragen dat op de aangegeven verwachte levermoment(en) iemand aanwezig is om de Goederen in ontvangst te nemen. Als dit niet het geval is, dan worden de Goederen (op uw kosten) op een later moment bij u opnieuw bezorgd.
 3. Als u Goederen heeft besteld/gekocht, maar deze niet komt ophalen of deze niet in ontvangst neemt, dan zullen wij deze maximaal 1 maand voor u op onze locatie bewaren. Omdat u begrijpt dat wij niet voor onbepaalde tijd ruimte hebben, spreken we met u af dat na 1 maand, wij mogen kiezen of we deze Goederen vernietigen of opnieuw aan iemand anders verkopen, zonder dat u recht heeft op teruggave van uw geld.
 4. Soms is het nodig dat wij voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. We komen overeen dat dit mag en dat daarvoor artikel 7:404 BW is uitgesloten.
 5. Wij leveren Goederen pas nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren Goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit geldt ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 6. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten. Dit betekent dat u in het geval van dienstverlening (overeenkomst van opdracht of aanneming van werk) niet zonder juridische grondslag de opdracht kunt opzeggen. Wij hebben ons er immers bijvoorbeeld ook op voorbereid en rekening mee gehouden in de planning. Opzeggen kan wel, maar u bent dan wel hetzelfde bedrag verschuldigd als u zou zijn geweest bij een volledige uitvoering, zonder dat wij dan nog daadwerkelijk goederen of diensten aan u hoeven te leveren.
 7. Mekelenkamp heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

5. Verbintenissen en verantwoordelijkheden van de Klant
Wat mogen wij van u verwachten?

 1. U stelt ons in de gelegenheid om de overeenkomst uit te voeren. Dit betekent onder andere dat u verplicht bent om alle handelingen te verrichten en/of medewerking te verlenen om ervoor zorg te dragen dat:
 2. a) wij tijdig beschikken over de voor de uitvoering benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
 3. b) wij tijdig beschikken over aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de overeenkomst benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Klant;
 4. c) door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Mekelenkamp behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst daarvan geen vertraging ondervindt;
 5. d) de locatie waar gewerkt wordt op een zodanige wijze is ingericht dat Mekelenkamp dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
 6. e) wij te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht kunnen betreden. De 2. Wanneer u de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) vervult, dient u ons hieromtrent tijdig te informeren. Mekelenkamp is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de klant in rekening te brengen. Wij zijn in dat geval ook nooit verplicht om de schade als gevolg van de vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.
 7. Voorafgaand aan de uitvoering moet u ons de afgesproken en benodigde zaken en informatie verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Mekelenkamp zal deze naar zijn beste weten beoordelen en de klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Mekelenkamp is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat (toch) werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de klant.
 8. De klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
 9. a) Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
 10. b) Gebreken aan de (on)roerende zaken (zoal uw woning of bedrijfspand) waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
 11. c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 12. Wanneer de Klant zelf een ontwerp maakt of Mekelenkamp de opdracht geeft een specifiek ontwerp te maken, gaat Mekelenkamp ervan uit dat Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat Klant, indien zij (beeld)merk, afbeelding, logo of foto uploadt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke eigenaar. Mekelenkamp gaat ervan uit dat geüploade/verstrekte (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Mekelenkamp hieromtrent.

6. Eigendomsvoorbehoud
Om onszelf in een betere positie te brengen in het geval dat u bijvoorbeeld failliet gaat, spreken wij met u een eigendomsvoorbehoud af.

 1. Wij spreken met u af dat het eigendom van de verkochte Goederen, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas aan u wordt overgedragen nadat u al hetgeen u ter zake uit de overeenkomst aan ons verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt daarom niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten als u te laat betaald heeft.
 2. Wanneer u in gebreke bent bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, bent u verplicht op verzoek van Mekelenkamp alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Mekelenkamp weer onbezwaard over de geleverde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Mekelenkamp de Goederen op kosten van de Klant retour te zenden.

7. Garantie en aansprakelijkheid
Zoals door ondernemingen gebruikelijk is maken ook wij graag met u afspraken over de aansprakelijkheid zodat zowel u als wij met voldoende zekerheid kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als u per ongeluk een verkeerd product ontvangt.

 1. Wij verwachten van u, en spreken dit ook met u af, dat u de Goederen en diensten die wij u leveren binnen 48 uur na ontvangst/uitvoering, controleert op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer u van mening bent dat de kwantiteit en/of de kwaliteit niet voldoet aan hetgeen is afgesproken (er is sprake van een gebrek), dan moet u dit binnen 5 dagen na levering/uitvoering schriftelijk aan ons melden.
 2. Nadat wij van u een dergelijke melding (als bedoeld in lid 1) hebben ontvangen en er inderdaad sprake is van een gebrek, gaan wij u van een oplossing voorzien. Deze oplossing bestaat uit het kosteloos (naar keuze van Mekelenkamp) herstellen of vervangen van het gebrek. Wanneer geen van beide oplossingen afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. U levert dan hetgeen wij u hebben geleverd terug en wij betalen u uw geld terug. Dit alles geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Mekelenkamp omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.
 4. De Klant heeft nimmer recht op enige juridische actie (remedie) indien de Goederen onjuist of onzorgvuldig zijn gebruikt.
 5. Mocht het ondanks de gemaakte afspraken toch zo zijn dat wij (bijvoorbeeld op grond van de wet) richting u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door ons gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien er geen aanspraak kan worden gemaakt op een verzekering, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag dat met de schadeveroorzakende levering is gemoeid, te vermeerderen met 15%. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, ook niet voor zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.

8. Prijzen en betaling
Wat spreken we af over de betaaltermijnen en als u ons te laat betaalt?

 1. Tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld omdat dit in de offerte staat, dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan. Mekelenkamp is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 2. Als u onze factuur te laat betaalt, dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de hoofdsom per maand. Als wij u buitengerechtelijke aanschrijven om onze factuur te voldoen, mogen wij u ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mekelenkamp is het de Klant niet toegestaan om met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

9. Overmacht
Wat gebeurt er in het geval wij onze verplichtingen – buiten onze invloed – niet kunnen nakomen?

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mekelenkamp geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, epidemieën, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Mekelenkamp opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Mekelenkamp onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Mekelenkamp bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Mekelenkamp bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
In dit ‘restartikel’ staan afspraken vermeld over de overdracht van rechten, welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om in het geval dat wij – helaas – met u een onoplosbaar geschil krijgen bevoegd is.

 1. Mekelenkamp is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan anderen over te dragen.
 2. Op deze – en andere tussen ons gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag (dit is een internationaal verdrag dat van toepassing is bij internationale koopovereenkomst tussen bedrijven).
 3. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat, dan is uitsluitend de rechter bevoegd van de rechtbank in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Mekelenkamp valt.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

11. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk). De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in het geval dat het de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben betreft, zoals levende bloemen en planten. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in wet (art. 6:230o BW) genoemde gevallen.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed fysiek in bezit krijgt.
 4. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Mekelenkamp geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Mekelenkamp op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Mekelenkamp terug. Mekelenkamp betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 6. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
De waardering van www.kunstplanten.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 328 reviews.